ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ
1 ಪಶ್ಚಿಮ 080-68248454
2 ಪೂರ್ವ 9480685163
3 ಯಲಹಂಕ 9480685961
4 ದಕ್ಷಿಣ 7338464915
5 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 9480683133
6 ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ 080-28601050
7 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 8884666670
8 ಮಹಾದೇವಪುರ 080-23010101