ದಹನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ

24x7 ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ/ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ (ಕೋವಿಡ್) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 8495998495

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶ್ಮಶಾನದ ಹೆಸರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
1.                  ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ಯಲಹಂಕ 9480685964
2.                  ಕುಡ್ಲು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 8884666670
3.                  ಪನಾಥೂರ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ಮಹಾದೇವಪುರ 080-23010101
4.                  ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 080-28601050
5.                  ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶವಾಗಾರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 080-28601050
6.                  ಪೀನ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 080-28394909
7.                  ಬನಶಂಕರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಿತಾಗಾರ ದಕ್ಷಿಣ 8431816718